A d a t v é d e l m i    N y i l a t k o z a t


1. BEVEZETÉS

Az M. FORCE  Studio Kft.  (a továbbiakban: Adatkezelő) tevékenysége során fokozottan ügyel a személyes
adatok védelmére, a kötelező jogi rendelkezések betartására, a biztonságos és tisztességes adatkezelésre.

Az Adatkezelő adatai:
Cégnév: M. FORCE Studio Kft.
Cégjegyzékszám: 01-09-981446
Székhely: 1061. Budapest, Andrássy út 28.
E-mail cím: m.force.suli@gmail.com
Adószám: 23853641-1-42

Az Adatkezelő a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat minden esetben a hatályos magyar és európai
jogszabályoknak és etikai elvárásoknak eleget téve kezeli, minden esetben megteszi azokat a technikai és
szervezési intézkedéseket, amelyek a megfelelő biztonságos adatkezeléshez szükségesek.
A jelen szabályzat a következő hatályos jogszabályok alapján került kialakításra:
• 1995. évi CXIX. tv. a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről
• 2001. évi CVIII. tv. az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal
összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
• 2008. évi XLVIII. tv. a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól
• 2011. évi CXII törvény az információs önrendelkezési jogról és az infoszabadságról
• 2016/679/EU Rendelet (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK Rendelet hatályon
kívül helyezéséről

Az Adatkezelő vállalja aJelen szabályzat egyoldalú betartását és kéri, hogy ügyfelei is fogadják el a szabályzat rendelkezéseit. Az adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy az adatvédelmi szabályzatot megváltoztassa, ez esetben a módosított szabályzatot nyilvánosan közzéteszi.
2. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK - FOGALOMAGYARÁZAT

Szabályzatunkban az adatvédelmi szakkifejezések a következő jelentéssel bírnak:

Személyes adat
: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban:
érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható.
A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül vagy közvetve – név,
azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet.

Hozzájárulás
: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson
alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat - teljes körű vagy egyes
műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.

Tiltakozás
: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri.

Adatkezelő
: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki
vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az Adatfeldolgozóval végrehajtatja.

Adatkezelés
: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek ösz-
szessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása,
lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és
megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat,
DNS-minta, íriszkép) rögzítése.

Adattovábbítás
: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.

Nyilvánosságra hozatal
: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele.

Adattörlés
: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges.

Adatmegjelölés
: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából.

Adatzárolás
: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából.

Adatmegsemmisítés
: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése.

Adatfeldolgozás
: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik.

Adatfeldolgozó
: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet,
aki vagy amely szerződés alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is - adatok
feldolgozását végzi.

Adatállomány
: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége.

Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet,
aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.

EGT-állam
: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes
más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Unió és tagállamai, valamint az Európai
Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján
az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez.

Harmadik ország
: minden olyan állam, amely nem EGT-állam.

Adatvédelmi incidens
: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan
hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen
megsemmisülés és sérülés.3. ADATKEZELÉSI ALEPELVEK

Személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárul, vagy azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete elrendeli.
Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet.
Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak.
Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél
elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.
A személyes adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatók össze, ha
az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.
Személyes adat az országból – az adathordozótól vagy az adatátvitel módjától függetlenül – harmadik országban lévő adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére akkor továbbítható, ha ahhoz az érintett kifejezetten hozzájárult, vagy azt törvény lehetővé teszi, és a harmadik országban az átadott adatok kezelése, illetőleg feldolgozása során biztosított a személyes adatok megfelelő szintű védelme.
Kötelező adatkezelés esetén az adatkezelés célját és feltételeit, a kezelendő adatok körét és megismerhetőségét, az adatkezelés időtartamát, valamint az adatkezelő személyét az adatkezelést elrendelő törvény vagy önkormányzati rendelet határozza meg.
Törvény közérdekből – az adatok körének kifejezett megjelölésével – elrendelheti a személyes adat nyilvánosságra hozatalát. Minden egyéb esetben a nyilvánosságra hozatalhoz az érintett hozzájárulása, különleges adat esetében írásbeli hozzájárulása szükséges. Kétség esetén azt kell vélelmezni, hogy az érintett a hozzájárulását nem adta meg.
Az érintett hozzájárulását megadottnak kell tekinteni az érintett közszereplése során általa közölt vagy a nyilvánosságra hozatal céljából általa átadott adatok tekintetében.
Az érintett kérelmére indult eljárásban a szükséges adatainak kezeléséhez való hozzájárulását vélelmezni kell.
Erre a tényre az érintett figyelmét fel kell hívni.
Az érintett a hozzájárulását az Adatkezelővel írásban kötött szerződés keretében is megadhatja a szerződésben
foglaltak teljesítése céljából. Ebben az esetben a szerződésnek tartalmaznia kell minden olyan információt,
amelyet a személyes adatok kezelése szempontjából az érintettnek ismernie kell, így különösen a kezelendő
adatok meghatározását, az adatkezelés időtartamát, a felhasználás célját, az adatok továbbítását, adatfeldolgozó
igénybevételét. A szerződésnek félreérthetetlen módon tartalmaznia kell, hogy az érintett aláírásával
hozzájárul adatainak a szerződésben meghatározottak szerinti kezeléséhez.
A személyes adatok védelméhez fűződő jogot és az érintett személyiségi jogait – ha törvény kivételt nem tesz
– az adatkezeléshez fűződő más érdekek, ideértve a közérdekű adatok nyilvánosságát is, nem sérthetik.4. AZ ADATKEZELÉS ALAPJAI

Az Adatkezelő a tevékenységei során a személyes adatok kezelése minden esetben törvényen vagy önkéntes
hozzájáruláson alapul. Egyes esetekben az adatkezelés, hozzájárulás hiányában egyéb jogalapon vagy a rendelet 6. cikkén nyugszik.

Az Adatkezelő tevékenységéhez az alábbi Adatfeldolgozók közreműködését és szolgáltatásait veszi igénybe:
• A weblapok tárhelyét a EVOLUTIONET Kft. bíztosítja (székhely: 7342 Mágocs, Széchenyi utca 75.
Adószám: 14992511-2-02 Cégjegyzékszám: 02-09-075023)

• A hírlevelek küldését a Webgalamb végzi (E.N.S. Informatikai és Rendszerintegrációs Zrt. Székhely: 1106. Budapest, Fehér út 10. Adószám: 14032868-2-42 Cégjegyzékszám: 01-10-046975 )


A weblap látogatóinak adatai
Az Adatkezelő az általa üzemeltetett weboldalak látogatásakor sem a felhasználó IP címét, sem más személyes adatot nem rögzít.  Az Adatkezelő által üzemeltetett weboldalak html kódja webanalitikai mérések céljából független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmazhat.
Az Adatkezelő a weboldal látogatottsági adatait a Google Analytics szolgáltatás igénybevételével méri.
A szolgáltatás használata során olyan nem személyes adatok kerülnek továbbításra, amelyek az érinett azonosítására nem alkalmasak. A mérés kiterjed a konverziók követésére is.
A webanalitikai szolgáltató személyes adatokat nem, csak a böngészéssel kapcsolatos, az
egyes egyének beazonosítására nem alkalmas adatokat kezel. Jelenleg a webanalitikai szolgáltatásokat a
Google Inc. végzi (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043), a Google Analytics szolgáltatás
keretében. A Google adatvédelmi tájékoztatóját itt olvashatja:
www.google.hu/policies/privacy   http://www.google.com/privacy.html


Hírlevél
Az Adatkezelő az általa üzemeltetett honlapok hírleveleire való feliratkozóknak (legtöbb estben aktualitástól függően általában havonta, de hetente legfeljebb egy alkalommal újdonságokat, híreket és ajánlatokat tartalmazó online hírleveleket és elektronikus, illetve postai úton) direkt marketing üzeneteket kézbesít.
A hírlevélre való feliratkozáshoz a név és e-mail cím megadása kötelező, ami elengedhetetlen az üzenetek kézbesítéséhez.
Az adatokat mindaddig kezeljük, ameddig azok törlését az érintett nem kéri. A leiratkozás lehetőségét minden
hírlevélben egy közvetlen link biztosítja.
A hírlevélről történő leiratkozás a hírlevelekben található leiratkozási linkre kattintva automatikusan kérhető,
illetve törlési kérelem küldhető az m.force.suli@gmail.com e-mail címre is.

A megadott személyes adatok valódiságáért a felhasználó felel.

A hírlevéllel kapcsolatos adatkezelés a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz bejelentésre került, az adatkezelés adatvédelmi nyilvántartási azonosító száma: Bejelentés folyamatban.


Facebook, és Instagram
Az Adatkezelő elérhető a Facebookon, és az Instagramon.

Az Adatkezelő Facebook oldalain, és csoportjaiban található üzenő falon közzétett hírfolyamára a Látogató
oldal esetében: "like"/"tetszik", linkre kattintva iratkozhat fel,
csoport esetében: "csatlakozás a csoporthoz" linkre kattintva csatlakozhat,
és az ugyanitt található oldal esetében:"dislike"/"nem tetszik"linkre kattintva iratkozhat le az oldalról,
csoport esetében: "kilépés a csoportból" linkre kattintva léphet ki a csoportból,
illtve az üzenő fal beállításai segítségével törölheti a nem kívánt, üzenő falon megjelenő híreket.

A Facebook oldal adatkezeléséről tájékoztatást a Facebook honlapján található adatvédelmi irányelvek és szabályzatról, a www.facbook.com címen kaphat.

Az Instagram alkalmazás kezelésében a www.facebook.com/help/instagram címen kaphat bővebb tájékoztatást.5. AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA

A weboldal üzemeltetője: M. FORCE Studio Kft.

Hírlevélküldés részletei:
Az Adatkezelő az adatokat védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. Az Adatkezelő a szerver üzemeltetőivel együtt olyan technikai, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatok biztonságáról, ami az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.6. AZ ÉRINTETTEK JOGAI
Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését a hírlevelek láblécében található linken vagy a Adatkezelő bármelyik elérhetőségén.

Az érintett kérelmére a Adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.
Az Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon
belül írásban, közérthető formában, ingyenesen megadni a tájékoztatást.
A valóságnak meg nem felelő személyes adatot a Adatkezelő helyesbíteni köteles.
A személyes adatot az Adatkezelő törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, az hiányos vagy téves – és ez
az állapot jogszerűen nem korrigálható - feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, ha az adatkezelés célja
megszűnt, az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, vagy azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte.
A helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.
Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el, a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik, a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.
Az Adatkezelő – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálni, és annak eredményéről a kérelmezőt
írásban tájékoztatni. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelő köteles az adatkezelést – beleértve a
további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszüntetni és az adatokat zárolni, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíteni mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz vagy az adatvédelmi hatósághoz fordulhat.


7. Egyéb

Az Adatkezelő bármikor jogosult a jelen Adatkezelési Tájékoztató foglaltakat módosítani.
Az esetleges módosítás a Weblapon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba, arról a honlapon tájékoztatjuk.Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a következő elérhetőségeken lehet élni:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Telefon: 06- 1-391-1400
Fax: 06-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Weboldal: naih.hu


Budapest, 2018. Május 23.